تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || فایل فلش و رام || NOKIA || دانلود فایل فلش فارسی نوکیا 150 با مشخصه RM-1190 ورژن 10 و 11 تست شده، حل مشکل contact service در هر دو ورژن + فارسی کامل

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا 150 با مشخصه RM-1190 ورژن 10 و 11 تست شده، حل مشکل contact service در هر دو ورژن + فارسی کامل

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا 150 با مشخصه RM-1190 ورژن 10 و 11 تست شده،

حل مشکل contact service در هر دو ورژن + فارسی کامل

line-001

 

بعد از پرداخت، لینک فایل فلش فارسی هر دو ورژن 10 و 11 تقدیم حضورتان خواهد شد

نحوه فلش: از طریق دانگل Best

فایل فلش فارسی و حل مشکل کانتکت سرویس ورژن 11 اضافه شد. دوستانی که با رایت ورژن 10 بر روی ورژن 11 مشکل خورده بودن، با این فایل مشکلشون برطرف میشه.

ضمنا گوشی فارسی هم میشه 😉

line-001

Microsoft NOKIA 150 RM-1190 FARSI BY PATRISS MOBILE

line-001

دانلود فایل فلش:

قیمت این محصول: 5000 تومان

line-001

ورژن 2.27 دانگل BEST ارائه شد. ساپورت کامل نوکیا 150 RM-1190

جهت دانلود آخرین ورژن دانگل BEST کلیک کنید

line-001

لاگ فلش RM-1190

Core : v2.27 , MTKx FlashEngine : v11.5

Verify files ... 
MAUI : RM-1190_ROM_eMP_10.02.11
VIVA : RM-1190_VIVA_eMP_10.02.11
LANG : RM-1190_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.02.11_001
CUST : RM-1190_CUSTPACK_ROM_EI_EURO_RU_eMP_10.02.11_001
JMPT : RM-1190_JUMP_TABLE_EI_EURO_RU_eMP_10.02.11_001
 - > MODE : FullFlash

Dead Mode is Selected
Waiting for USB device...
1. Phone should be Off!
2. Battery must be charged and inserted! ( if not used external power )
 - > If phone can't switch to BL - use battery or flash from Local mode!

--- Insert USB cable now! ---
Wait for phone...
Phone found! [ 26 ]
Sync...
Sync Ok, read regs...
Inital regs read done
Boot Info : 
BB_CPU_ID : 6261
BB_CPU_HW : CB01
BB_CPU_SW : 0001
BB_CPU_SB : 8000
BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6261_S0001
BB_CPU_SN : 65BD69193D6263B762Axxxxxxxxx
BROM Protocol Version : 05
BROM Status : 0000
Comm Status : 0000
EXBL Status : Alive [ USB Load Active ]
Switch to BL done
BL Version : 01
Setting...
Setting done , result code 0x8000
Project ID : DUBAI61D.10.02.11.p1
BROM/BL stage done
Seek and prepare DownloadAgent
DownloadAgent matching HW Found!
DA verify and select done
Sending DA to target ...
DA_eMP_Dubai.fg
DA_VERIFY : 00
DA_JUMP  : 00100000
DA_AUTH  : Passed!
DA_INFO  : 0xC0 , Ver : 3.2 , BBID : 0x8E
DA_CSTAT : 0x5A
SOC_VERIFY : 0xC1
BOOT_STYLE : SF_FLASH_BOOT
NOR Flash IC initialized
[0] : FLASH_VEN : 0x00EC , [GigaDevice] GD25LQ32
[0] : FLASH_DIE : 00C8 0060 0016 0000 
[0] : FLASH_LEN : 0x00400000
FAT_RANGE : 0x003A0000-0x003F7FFF , LEN : 0x00058000
SecureDecrypt : RM-1190_ROM_eMP_10.02.11
SecureDecrypt : RM-1190_VIVA_eMP_10.02.11
SecureDecrypt : RM-1190_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.02.11_001
SecureDecrypt : RM-1190_CUSTPACK_ROM_EI_EURO_RU_eMP_10.02.11_001
SecureDecrypt : RM-1190_JUMP_TABLE_EI_EURO_RU_eMP_10.02.11_001
OVRLP : 000069B900000001
PHPID : DUBAI61D.10.02.11.p1
OVRLP : 00004DF900000001
DA : FORMAT_BIN
Processing Flash Pre-format
FILES : 5
SAFE_BLOCK : 04
FORMAT_BIN : Ok
WRITE_STYLE : DEF : 0x01 (SEQ)
Write : RM-1190_ROM_eMP_10.02.11
Write : RM-1190_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.02.11_001
Write : RM-1190_CUSTPACK_ROM_EI_EURO_RU_eMP_10.02.11_001
Write : RM-1190_JUMP_TABLE_EI_EURO_RU_eMP_10.02.11_001
Write : RM-1190_VIVA_eMP_10.02.11
CODE_DNLOAD : Ok
[VERIFY] DONE : RM-1190_ROM_eMP_10.02.11
[VERIFY] DONE : RM-1190_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.02.11_001
[VERIFY] DONE : RM-1190_CUSTPACK_ROM_EI_EURO_RU_eMP_10.02.11_001
[VERIFY] DONE : RM-1190_JUMP_TABLE_EI_EURO_RU_eMP_10.02.11_001
[VERIFY] DONE : RM-1190_VIVA_eMP_10.02.11
CODE_VERIFY : Ok
Executing FFS FORMAT now...
FAT_RANGE : 0x003A0000-0x003F7FFF , LEN : 0x00058000
DA_RET  : DA_IN_PROGRESS
DA_RET  : FORMAT_DONE
Rebooting phone now

Flashing done!
Total flash time : 00:01:01
Reboot phone Ok
line-001

لاگ اینفو:

Phone found!
MTKx Nokia Phone detected
Read info... Ok


Reading Phone Info....
Software ver : 10.02.11 00-00-00 RM-1190
IMEI 1 :   3548870xxxxxxx
IMEI 2 :   3548870xxxxxxx
XappVer :   000008DE
Ape Ver :   NEMO G 59cb152c/0 (59cb152c+0) T Mon Jul 1 02:50:44 2013 U 69b804d5
PPM   :   EI
CNT   :   DUBAI61D.10.02.11.p1
Product SN  :   F85AB38AU
Product code :   059X8V8
Base Prd.code:   059X7J5
Module code :   0207092
Hardware info=======
HWID : 1100
LCDVer: TPO
Lock info ===========
IMEI    : 3548870xxxxxx
IMEI spNet : 3A 45 88 xxxx xxxx

Conf key   : 800000000004000B
Provider key : 2440700000000000
Country   : Finland
Operator   : NOKIA (Open)

Lock info:
Block 1
L1:Open; L2:Open; L3:Open; L4:Open; L5:Open; 
Block 2
L1:Open; L2:Open; L3:Open; L4:Open; L5:Open; 
Block 3
L1:Open; L2:Open; L3:Open; L4:Open; L5:Open; 
Block 4
L1:Open; L2:Open; L3:Open; L4:Open; L5:Open; 
Block 5
L1:Open; L2:Open; L3:Open; L4:Open; L5:Open; 
Block 6
L1:Open; L2:Open; L3:Open; L4:Open; L5:Open; 
Block 7
L1:Open; L2:Open; L3:Open; L4:Open; L5:Open; 

SimLock status : Ok
Security status : Ok

Done!

 line-001

لاگ Format FS / Reset Settings :

Software Info:   10.02.11 00-00-00 RM-1190
IMEI: 3548870xxxxxx
PPM version :  EI
Product code: 059X8V8
Rebooting phone to FlashMode...
Wait for phone...
Phone found! [ 26 ]
Sync...
Sync Ok, read regs...
Inital regs read done
Boot Info : 
BB_CPU_ID : 6261
BB_CPU_HW : CB01
BB_CPU_SW : 0001
BB_CPU_SB : 8000
BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6261_S0001
BB_CPU_SN : 65BD69193D6263B7xxxxxxxxxxxxx
BROM Protocol Version : 05
BROM Status : 0000
Comm Status : 0000
EXBL Status : Alive [ USB Load Active ]
Switch to BL done
BL Version : 01
Setting...
Setting done , result code 0x8000
Project ID : DUBAI61D.10.02.11.p1
BROM/BL stage done
Seek and prepare DownloadAgent
DownloadAgent matching HW Found!
DA verify and select done
Sending DA to target ...
DA_eMP_Dubai.fg
DA_VERIFY : 00
DA_JUMP  : 00100000
DA_AUTH  : Passed!
DA_INFO  : 0xC0 , Ver : 3.2 , BBID : 0x8E
DA_CSTAT : 0x5A
SOC_VERIFY : 0xC1
BOOT_STYLE : SF_FLASH_BOOT
NOR Flash IC initialized
[0] : FLASH_VEN : 0x00EC , [GigaDevice] GD25LQ32
[0] : FLASH_DIE : 00C8 0060 0016 0000 
[0] : FLASH_LEN : 0x00400000
FAT_RANGE : 0x003A0000-0x003F7FFF , LEN : 0x00058000

Executing FFS FORMAT now...
FAT_RANGE : 0x003A0000-0x003F7FFF , LEN : 0x00058000
DA_RET  : DA_IN_PROGRESS
DA_RET  : FORMAT_DONE

Elapsed: 00:00:16
Connect phone on selected interface...

 line-001

لاگ بکاپ RPL :

Dead Mode is Selected
Waiting for USB device...
1. Phone should be Off!
2. Battery must be charged and inserted! ( if not used external power )
 - > If phone can't switch to BL - use battery or flash from Local mode!

--- Insert USB cable now! ---
Wait for phone...
Phone found! [ 26 ]
Sync...
Sync Ok, read regs...
Inital regs read done
Boot Info : 
BB_CPU_ID : 6261
BB_CPU_HW : CB01
BB_CPU_SW : 0001
BB_CPU_SB : 8000
BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6261_S0001
BB_CPU_SN : 65BD69193D6263B76xxxxxxxxxxxxx
BROM Protocol Version : 05
BROM Status : 0000
Comm Status : 0000
EXBL Status : Alive [ USB Load Active ]
Switch to BL done
BL Version : 01
Setting...
Setting done , result code 0x8000
Project ID : DUBAI61D.10.02.11.p1
BROM/BL stage done
Configure RAMINIT Ok
Reading flash now ... 
Done!

Control Block Validation (Security Test) : 
CBR is Ok, match with BB SN. Phone Security is Alive 🙂
Mobile Info 
IMEI : 354887081481584
BBUID : 65BD69193D6263B76xxxxxxxxxxxx
PCCode: 059X8V8
SimLock Info : 
STATE : OPENED ( NOT LOCKED )

RPL Saved to : 3548870xxxxxxx_MTKx_2nd.mtsec

Read Done!

Connect phone on selected interface...

 

 line-001

لاگ ریست User Code :

Dead Mode is Selected
Waiting for USB device...
1. Phone should be Off!
2. Battery must be charged and inserted! ( if not used external power )
 - > If phone can't switch to BL - use battery or flash from Local mode!

--- Insert USB cable now! ---
Wait for phone...
Phone found! [ 26 ]
Sync...
Sync Ok, read regs...
Inital regs read done
Boot Info : 
BB_CPU_ID : 6261
BB_CPU_HW : CB01
BB_CPU_SW : 0001
BB_CPU_SB : 8000
BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6261_S0001
BB_CPU_SN : 65BD69193D6263B76xxxxxxxxxxxxx
BROM Protocol Version : 05
BROM Status : 0000
Comm Status : 0000
EXBL Status : Alive [ USB Load Active ]
Switch to BL done
BL Version : 01
Setting...
BROM/BL stage done
MT626x : Reset User Code
All done! Remove USB cable
All Security Settings deactivated!
Code set to default : 12345
Done!
Connect phone on selected interface...

line-001

همه چیز با فروش یک محصول تمام نمی شود، بلکه این آغازی است برای یک تعهد

2

درصورت وجود هرگونه مشکل، سوال، انتقاد و پیشنهاد، لطفا از پایین همین صفحه، دیدگاه خود را بنویسید

پشتیبانی سایت 24 ساعته در خدمت شماست

منبع: پاتریس موبایل

۱۹ دیدگاه

 1. چرا بعد از پرداخت صفحه دانلود نمیاد

 2. سلام با چه ورژنی از بست نوکیا 150 رو فلش کنم.اگه بود لطفا به این جیمیل بفرستین

 3. سلام چه جوری فارسیش کنم

 4. با چه باکسی فلش میشه ؟bestاصلا مدل رو نداره ؟

 5. پس ما این فایل فلش رو با چی نصب کنیم شما نوشتی طریقه فلش با باکس بیست

 6. سلام دوست عزیز لطفا به محض انتشار نسخه جدید از دانگل بست عنایت بفرمایین بفرستین به آدرس جیمیلم ممنون میشم….با تشکر از شما و سایت خوبتون.

 7. دوستان نسخه جدید دانگل بست با ساپورت کامل نوکیا 150 رو میتونید از همین صفحه دانلود کنید

 8. سلام بنده فایل رو گرفتم زدم رو گوشی ارور کانتکت سرویس میده لطفا راهنماییم کنید مشتری خیلی گیره
  خیلی ممنون

  • سلام
   در مورد گوشی هایی که ورژنشون 11 هست نباید ورژن پایین تر رایت کنید
   و در مورد این گوشی، هنوز ورژن 11 براش ارائه نشده، هرچند که گوشی هایی در بازار موجود هست که بصورت فابریکی با ورژن 11 به بازار اومدن
   درحال حاضر فقط بایستی چند روزی صبر بفرمایید تا نسخه جدید این فایل ارائه بشه (نسخه 11) تا مشکلتون حل بشه
   برای گوشی هایی که ورژنشون 10 هست، بدون هیچ مشکلی و بدون ریسک میتونید این فایل رو بزنید، اما گوشی هایی که ورژنشون 11 هست رو فعلا فلش نکنید تا نسخه جدید ارائه بشه
   نحوه چک کردن ورژن گوشی: #0000#*

 9. با سلام روش برطرف کردن کنتاکت سرویس چطوریه میشه توضیح بدیدیا به ایمیل بفرستید من فایل رو با این اطمینان که مشکل کنتاکت سرویس حل بشه خریداری کردم

 10. فایل فلش ورژن 11 جهت آنبریک و حل مشکل Contact Service اضافه شد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code