تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || نتیجه جستجو برای : حذف FRP

نتیجه جستجو برای : حذف FRP

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970X در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970X در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 2 ، باینری 3) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960U در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960U در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ، باینری 7) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9608 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9608 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9600 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9600 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970N در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970N در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G950X در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G950X در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 4 ، باینری 5 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G950w در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G950w در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 5 ، باینری 6 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737PP اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737PP اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 3 ، باینری 4 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737V اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737V اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 3 ، باینری 4 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737U اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737U اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 3 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737T1 اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737T1 اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 5 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737T اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737T اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 5 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737S اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737S اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 3 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737R4 اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737R4 اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 4 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737P اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737P اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 3 ، باینری 4 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737AZ اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737AZ اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 4 ) حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J737A اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J737A اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 3 ، باینری 4 ) تست شده بر روی تمامی ورژن …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J730K اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J730K اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 2 ) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J730FN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J730FN اندروید  9 قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکیوریتی) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها ( باینری 5 ، باینری 6 ) تست شده بر روی تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J610G اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J610G اندروید  9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ،باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600N اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600N اندروید  9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600L اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600F اندروید  9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600GF اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600F اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5) بدون نیاز به باکس، دانگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J530S اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J530L اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 3  ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز به باکس، دانگل و …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J530L اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J530L اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 3  ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز به باکس، دانگل و …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J530K اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J530K اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 3  ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز به باکس، دانگل و …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J415N اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J415N اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 2  ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز به باکس، دانگل و …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J415GN اندروید 8 و 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J415GN اندروید 8 و 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A905X اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A905X اندروید 9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A805X اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A805X اندروید 9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل …

بیشتر بخوانید »