تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || آموزش

آموزش

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505W اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505W اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505U1 اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505U1 اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505GT اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505GT اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505GN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505GN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505G اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505FN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505FN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505FN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505FM اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A505FM اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A405S اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A405S اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A405FN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A405FN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A405FM اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A405FM اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305GT اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305GT اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305GN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305GN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305G اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305G اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305FN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305FN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305YN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305YN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305X اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305X اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305N اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305N اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305J اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305J اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305GT اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305GT اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305GN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305GN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305G اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305G اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305FN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305FN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305D اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A305D اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A3058 اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A3058 اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A3051 اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A3051 اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A3050 اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A3050 اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A207M اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A207M اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A207F اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A207F اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A2070 اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A2070 اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A205YN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A205YN اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر  حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی …

بیشتر بخوانید »