تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید

SAMSUNG

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G935V در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G935V در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 4 ، باینری 8 ، باینری 9 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G935U در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G935U در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 4 ، باینری 8 ، باینری 9 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G930AZ در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G930AZ  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 4 ، باینری 8 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9300 در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9300  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 3 ، باینری 4 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G930V در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G930V  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 4 ، باینری 8 ، باینری 9 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G930U در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G930U  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 4 ، باینری 8 ، باینری 9 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G390W در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G390W  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G390Y در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G390Y  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G390F در اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G390F  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2 ، باینری 3  ، باینری 4 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T585C اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T585C در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 3) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T585N0 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T585N0 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ P585Y اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ P585Y  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ P585N0 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ P585N0  در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ P588C اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ P588C در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ P583 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ P583 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ P580 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ P580 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T587 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T587 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 4 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T825Y اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T825Y در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1 ، باینری 2) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T825 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T825 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T820 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T820 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T380 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T380 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T385 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T385 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T385C اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T385C در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2  ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ T385M اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ T385M در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ N935F اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ N935F در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 2 ، باینری 3 ، باینری 4 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G9550 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9550 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G950U1 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G950U1 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 2 ، باینری 3 ، باینری 5 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G950U اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G950U در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1، باینری 2 ، باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G9500 اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9500 در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری2، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  8  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G892U اندروید 8

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G892U در اندروید 8  مناسب برای تمامی بیلدنامبرها (باینری 1، باینری 2 ، باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف …

بیشتر بخوانید »