تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || فایل فلش و رام || SAMSUNG (پەڕە 20)

SAMSUNG

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G920A بیلد UCU4APF1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G920A بیلد UCU4APF1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G920A بیلد UCU3AOL3 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G920A بیلد UCU3AOL3 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G903F بیلد XXU1AOH1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G903F بیلد XXU1AOH1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900V بیلد VRU2APA1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900V بیلد VRU2APA1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900R4 بیلد VXU2AOF1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900R4 بیلد VXU2AOF1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900R4 بیلد VXU1ANF2 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900R4 بیلد VXU1ANF2 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900H بیلد XXU1ANL1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900H بیلد XXU1ANL1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900H بیلد XXU1ANF3 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900H بیلد XXU1ANF3 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900F بیلد XXU1ANG1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900F بیلد XXU1ANG1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900F بیلد XXU1AND3 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900F بیلد XXU1AND3 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900A بیلد UCU4AOI2 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900A بیلد UCU4AOI2 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900AZ بیلد TUU3AOG1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G900AZ بیلد TUU3AOG1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G890A بیلد UCU3AOK2 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G890A بیلد UCU3AOK2 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G800H بیلد XXU1ANH2 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G800H بیلد XXU1ANH2 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G570F بیلد XXU1APJ2 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G570F بیلد XXU1APJ2 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G6100 بیلد ZCU1API1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G6100 بیلد ZCU1API1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G570Y بیلد DXU1API3 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G570Y بیلد DXU1API3 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G5700 بیلد ZCU1API2 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G5700 بیلد ZCU1API2 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G5500 بیلد ZCU1APH1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G5500 بیلد ZCU1APH1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G532G بیلد DXU1AQC1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G532G بیلد DXU1AQC1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G532F بیلد XXU1AQC1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G532F بیلد XXU1AQC1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G531H بیلد XXU0AOH4 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G531H بیلد XXU0AOH4 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G531F بیلد XXU1AOG2 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G531F بیلد XXU1AOG2 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360T بیلد UVU1APD3 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360T بیلد UVU1APD3 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360R_6WWU1AOI1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360R_6WWU1AOI1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360P بیلد VPU2AOG1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360P بیلد VPU2AOG1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360F بیلد XXU1ANK5 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360F بیلد XXU1ANK5 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی سامسونگ A7100 اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی و USSD

دانلود رام فارسی سامسونگ A7100 اندروید 6.0.1 بدون مشکل گوگل پلی و USSD ورژن اندروید: 6.0.1 بدون مشکل SMS بدون مشکل وای فای بدون مشکل کد USSD بدون مشکل گوگل پلی بدون مشکل دیتای سیم نصب …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360AZ بیلد TUU3AOG1 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ G360AZ بیلد TUU3AOG1 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ C900X بیلد ZCU1APJ9 – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ C900X بیلد ZCU1APJ9 – حل مشکل FRP و DRK موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل …

بیشتر بخوانید »
footer