خانه || فایل فلش و رام || سونی – SONY

سونی – SONY

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3312 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3312 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3426 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3426 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3423 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3423 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3421 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3421 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3416 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3416 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3412 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3412 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3226 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3226 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3223 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3223 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3221 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3221 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3125 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3125 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3123 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3123 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3121 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3121 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3116 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3116 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3212 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3212 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X Performance F8332 اندروید 6,7,8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X Performance F8332 اندروید 6,7,8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X F8331 اندروید 6,7,8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X F8331  اندروید 6,7,8  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3112 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G3112 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia H4311 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia H4311 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia H4331 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia H4331 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia H3321 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia H3321 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia H3311 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia H3311 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G8141 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G8141 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G8142 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G8142 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G8231 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G8231 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G8232 اندروید 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia G8232 اندروید 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سونی XZs مدل G8231

تمامی رام های رسمی سونی XZs مدل G8231 خرید محصول: شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 41.3.A.2.24  8.0 نامعلوم مخصوص setool 5000 تومان 2 41.3.A.2.75  8.0 نامعلوم مخصوص FLASHTOOL …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سونی XZ مدل G8142

تمامی رام های رسمی سونی XZ مدل G8142 خرید محصول: شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 47.1.A.12.75 8.0 دارد مخصوص setool 5000 تومان 2 47.1.A.12.75 8.0 نامعلوم مخصوص FLASHTOOL …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سونی XPERIA C4 مدل e5333

تمامی رام های رسمی سونی XPERIA C4 مدل e5333 خرید محصول: شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 27.3.B.0.129 6.0 دارد مخصوص setool 5000 تومان همه چیز با فروش یک …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سونی XZ مدل G8141

دانلود تمامی رامهای رسمی سونی XZ مدل G8141 خرید محصول: شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 47.1.A.12.75 8.0 نامعلوم مخصوص باکس setool 5000 تومان 2 47.1.A.12.75 8.0 نامعلوم مخصوص Flashtool 2000 …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف Retail Demo در گوشی های Live سونی

گوشی های سونی که در اختیار نمایندگان فروش این برند قرار میگیرد، دارای یک برنامه تبلیغاتی (دمو) از همان محصول هست که بطور اتومات، به محض اینکه تصویر گوشی خاموش شود و گوشی به حالت …

بیشتر بخوانید »