تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید

HTC

دانلود رام رسمی HTC مدل One Me و M9ew با مشخصه HIMA_ACE_ML_DTUL اندروید 5 بیلد 1.50.709.3

دانلود رام رسمی HTC مدل One Me و M9ew با مشخصه HIMA_ACE_ML_DTUL اندروید 5 بیلد 1.50.709.3 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.50.709.3 نام دستگاه: HTC مدل One Me و M9ew مشخصه دستگاه: HIMA_ACE_ML_DTUL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC M9e با مشخصه HIMAR_UHL اندروید 5.0 بیلد 1.10.709.2

دانلود رام رسمی HTC M9e با مشخصه HIMAR_UHL اندروید 5.0 بیلد 1.10.709.2 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.10.709.2 نام دستگاه: HTC M9e مشخصه دستگاه: HIMAR_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One M9e با مشخصه HIMAR_UHL اندروید 5 بیلد 1.10.1405.2

دانلود رام رسمی HTC One M9e با مشخصه HIMAR_UHL اندروید 5 بیلد 1.10.1405.2 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.10.1405.2 نام دستگاه: HTC One M9e مشخصه دستگاه:HIMAR_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One M9 Plus با مشخصه HIAUR_ML_TUHL اندروید 5 بیلدنامبر 1.08.709.1

دانلود رام رسمی HTC One M9 Plus با مشخصه HIAUR_ML_TUHL اندروید 5 بیلدنامبر 1.08.709.1 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.08.709.1 نام دستگاه: HTC One M9 Plus مشخصه دستگاه: HIAUR_ML_TUHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 530 با مشخصه A16_UL اندروید 6.0 بیلد 1.10.1107.1

دانلود رام رسمی HTC Desire 530 با مشخصه A16_UL اندروید 6.0 بیلد 1.10.1107.1 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.10.1107.1 نام دستگاه: HTC Desire 530 مشخصه دستگاه: A16_UL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 530 با مشخصه A16_UL اندروید 6.0 بیلد 1.08.401.2

دانلود رام رسمی HTC Desire 530 با مشخصه A16_UL اندروید 6.0 بیلد 1.08.401.2 مشخصات رام: بیلدنامبر:  1.08.401.2 نام دستگاه: HTC Desire 530 مشخصه دستگاه: A16_UL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 530 با مشخصه A16_UL اندروید 6.0 بیلد 1.08.91.16

دانلود رام رسمی HTC Desire 530 با مشخصه A16_UL اندروید 6.0 بیلد 1.08.91.16 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.08.91.16 نام دستگاه: HTC Desire 530 مشخصه دستگاه: A16_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One A9 با مشخصه HIA_AERO_UHL اندروید 6.0 بیلد 1.10.401.7

دانلود رام رسمی HTC One A9 با مشخصه HIA_AERO_UHL اندروید 6.0 بیلد 1.10.401.7 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.10.401.7 نام دستگاه: HTC One A9 مشخصه دستگاه: HIA_AERO_UHL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One A9 با مشخصه HIA_AERO_UHL اندروید 6.0 بیلد 1.10.73.7

دانلود رام رسمی HTC One A9 با مشخصه HIA_AERO_UHL اندروید 6.0 بیلد 1.10.73.7 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.10.73.7 نام دستگاه:  HTC One A9 مشخصه دستگاه:  HIA_AERO_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One A9 با مشخصه HIA_AERO_UHL اندروید 6.0 بیلد 1.10.709.7

دانلود رام رسمی HTC One A9 با مشخصه HIA_AERO_UHL اندروید 6.0 بیلد 1.10.709.7 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.10.709.7 نام دستگاه: HTC One A9 مشخصه دستگاه:  HIA_AERO_UHL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One A9 با مشخصه HIA_AERO_UHL اندروید 6.0 بیلد 1.27.771.5

دانلود رام رسمی HTC One A9 با مشخصه HIA_AERO_UHL اندروید 6.0 بیلد 1.27.771.5 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.27.771.5 نام دستگاه:  HTC One A9  مشخصه دستگاه: HIA_AERO_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 626s با مشخصه A32E_UL اندروید 5.1 بیلد 1.24.1500.4

دانلود رام رسمی HTC Desire 626s با مشخصه A32E_UL اندروید 5.1 بیلد 1.24.1500.4 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.24.1500.4 نام دستگاه: HTC Desire 626s مشخصه دستگاه:  A32E_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 626s با مشخصه A32E_UL اندروید 5.1 بیلد 1.23.507.5

دانلود رام رسمی HTC Desire 626s با مشخصه A32E_UL اندروید 5.1 بیلد 1.23.507.5 مشخصات رام: بیلدنامبر:  1.23.507.5 نام دستگاه: HTC Desire 626s مشخصه دستگاه: A32E_UL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 626s با مشخصه A32E_UL اندروید 5.1 بیلد 1.24.666.4

دانلود رام رسمی HTC Desire 626s با مشخصه A32E_UL اندروید 5.1 بیلد 1.24.666.4 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.24.666.4 نام دستگاه: HTC Desire 626s مشخصه دستگاه:  A32E_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One E9 Plus با مشخصه A55ML_DTUL اندروید 5 بیلد 1.80.1403.1

دانلود رام رسمی HTC One E9 Plus با مشخصه A55ML_DTUL اندروید 5 بیلد 1.80.1403.1 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.80.1403.1 نام دستگاه: HTC One E9 Plus مشخصه دستگاه: A55ML_DTUL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One M9 با مشخصه HIMA_UHL اندروید 5 بیلد 1.32.111.6

دانلود رام رسمی HTC One M9 با مشخصه HIMA_UHL اندروید 5 بیلد 1.32.111.6 مشخصات رام: بیلدنامبر:  1.32.111.6 نام دستگاه:  HTC One M9  مشخصه دستگاه: HIMA_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One M9 با مشخصه HIMA_UHL اندروید 5 بیلد 1.32.710.7

دانلود رام رسمی HTC One M9 با مشخصه HIMA_UHL اندروید 5 بیلد 1.32.710.7 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.32.710.7 نام دستگاه: HTC One M9 مشخصه دستگاه:  HIMA_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One M9 با مشخصه HIMA_UHL اندروید 5 بیلد 1.32.771.15

دانلود رام رسمی HTC One M9 با مشخصه HIMA_UHL اندروید 5 بیلد 1.32.771.15 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.32.771.15 نام دستگاه: HTC One M9 مشخصه دستگاه:  HIMA_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One M9 با مشخصه HIMA_UHL اندروید 5 بیلد 1.32.1020.15

دانلود رام رسمی HTC One M9 با مشخصه HIMA_UHL اندروید 5 بیلد 1.32.1020.15 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.32.1020.15 نام دستگاه:  HTC One M9 مشخصه دستگاه: HIMA_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 520 با مشخصه A12_UL اندروید 5.1 بیلد 1.11.1136.4

دانلود رام رسمی HTC Desire 520 با مشخصه A12_UL اندروید 5.1 بیلد 1.11.1136.4 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.11.1136.4 نام دستگاه: HTC Desire 520 مشخصه دستگاه:  A12_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 520 با مشخصه A12_UL اندروید 5.1 بیلد 1.23.710.1

دانلود رام رسمی HTC Desire 520 با مشخصه A12_UL اندروید 5.1 بیلد 1.23.710.1 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.23.710.1 نام دستگاه: HTC Desire 520 مشخصه دستگاه:  A12_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 520 با مشخصه A12_UL اندروید 5.1 بیلد 1.10.506.2

دانلود رام رسمی HTC Desire 520 با مشخصه A12_UL اندروید 5.1 بیلد 1.10.506.2 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.12.708.001 نام دستگاه:  HTC Desire 816 مشخصه دستگاه: A5MGP_DUG رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام RUU رسمی HTC One VX با مشخصه TOTEMC2_UL اندروید 4 بیلد 2.21.502.1

دانلود رام RUU رسمی HTC One VX با مشخصه TOTEMC2_UL اندروید 4 بیلد 2.21.502.1 مشخصات رام: بیلدنامبر: 2.21.502.1 نام دستگاه: HTC One VX مشخصه دستگاه: TOTEMC2_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون …

ادامه نوشته »

دانلود رام RUU رسمی HTC 10 با مشخصه PERFUME_WL اندروید 7.0 بیلد 2.48.617.11

دانلود رام RUU رسمی HTC 10 با مشخصه PERFUME_WL اندروید 7.0 بیلد 2.48.617.11 مشخصات رام: بیلدنامبر: 2.48.617.11 نام دستگاه: HTC 10  مشخصه دستگاه:  PERFUME_WL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه …

ادامه نوشته »

دانلود رام RUU رسمی HTC First با مشخصه MYST_UL بیلدنامبر1.08.502.4

دانلود رام RUU رسمی HTC First با مشخصه MYST_UL بیلدنامبر1.08.502.4 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.08.502.4 نام دستگاه:  HTC First مشخصه دستگاه: MYST_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای …

ادامه نوشته »

دانلود رام RUU رسمی HTC One M8 با مشخصه M8_ACE_WHL اندروید 5 بیلد 2.32.651.11

دانلود رام RUU رسمی HTC One M8 با مشخصه M8_ACE_WHL اندروید 5 بیلد 2.32.651.11 مشخصات رام: بیلدنامبر: 2.32.651.11 نام دستگاه: HTC One M8 مشخصه دستگاه: M8_ACE_WHL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون …

ادامه نوشته »

دانلود رام RUU رسمی HTC One M7 مدل M7_WL اندروید 5 بیلد 6.23.510.1

دانلود رام RUU رسمی HTC One M7 مدل M7_WL اندروید 5 بیلد 6.23.510.1 مشخصات رام: بیلدنامبر: 6.23.510.1 نام دستگاه:  HTC One M7  مشخصه دستگاه: M7_WL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ …

ادامه نوشته »

دانلود رام RUU رسمی HTC One mini با مشخصه M4_UL اندروید 4 بیلد 1.32.502.3

دانلود رام RUU رسمی HTC One mini با مشخصه M4_UL اندروید 4 بیلد 1.32.502.3 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.32.502.3 نام دستگاه: HTC One mini مشخصه دستگاه:  M4_UL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون …

ادامه نوشته »

دانلود رام RUU رسمی HTC One SV با مشخصه K2_UL اندروید 4 بیلد 1.17.401.5

دانلود رام RUU رسمی HTC One SV با مشخصه K2_UL اندروید 4 بیلد 1.17.401.5 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.17.401.5 نام دستگاه: HTC One SV مشخصه دستگاه: K2_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون …

ادامه نوشته »

دانلود رام RUU رسمی HTC One SV با مشخصه K2_UL اندروید 4 بیلد 1.17.401.3

دانلود رام RUU رسمی HTC One SV با مشخصه K2_UL اندروید 4 بیلد 1.17.401.3 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.17.401.3 نام دستگاه: HTC One SV  مشخصه دستگاه: K2_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون …

ادامه نوشته »