خانه || فایل فلش و رام (پەڕە 2)

فایل فلش و رام

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973W در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973W در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2  ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973U1 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973U1 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2  ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973U در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973U در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2  ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973N در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973N در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973J در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973J در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973F در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G973F در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9738 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9738 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9730 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9730 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970W در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970W در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970U1 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970U1 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970U در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970U در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970F در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970F در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3  ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9708 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9708 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9700 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9700 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965XU در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965XU در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 2 ، باینری 3 ، باینری 4 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965X در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965X در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 2 ، باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ، باینری 7 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965W در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965W در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965U1 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9650 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ، باینری 7 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G965N اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965N در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G965J اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G965J در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G965D اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960D در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9650 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G9650 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960X در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960X در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ، باینری 7 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960W در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960W در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960U1 در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960U1 در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970X در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G970X در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 2 ، باینری 3) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960U در اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960U در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5 ، باینری 6 ، باینری 7) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G960N اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960N در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ، باینری 2 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G960J اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960J در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای …

بیشتر بخوانید »

آموزش برداشتن گوگل اکانت (FRP) سامسونگ G960D اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ G960D در اندروید 9 مناسب برای تمامی بیلدنامبرها ( باینری 1 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید  9  تمامی بیلدنامبرها (حتی آخرین سکوریتی) مناسب برای …

بیشتر بخوانید »