خانه || فایل فلش و رام (پەڕە 4)

فایل فلش و رام

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J610G اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J610G اندروید  9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ،باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600N اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600N اندروید  9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600L اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600F اندروید  9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600GF اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J600F اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ، باینری 3 ، باینری 4 ، باینری 5) بدون نیاز به باکس، دانگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J530S اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J530L اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 3  ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز به باکس، دانگل و …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J530L اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J530L اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 3  ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز به باکس، دانگل و …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J530K اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J530K اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 3  ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز به باکس، دانگل و …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J415N اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J415N اندروید 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 2  ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز به باکس، دانگل و …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سامسونگ J415GN اندروید 8 و 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J415GN اندروید 8 و 9 قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 2 ، باینری 3 ) بدون نیاز به رایت هرگونه رام و کامبینیشن، بدون نیاز به کامپیوتر بدون نیاز …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A905X اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A905X اندروید 9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A805X اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A805X اندروید 9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A920X اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A920X اندروید 9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A920N اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A920N اندروید 9  قابل استفاده در تمامی ورژن ها و باینری ها (باینری 1 ، باینری 2 ) تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A908N اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A908N اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A908B اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A908B اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A9080 اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A9080 اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A905F اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A905F اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A805F اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A805F اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A8050 اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A8050 اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A750N اندروید 9 

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A750N اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A730x اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A730x اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A707X اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A707X اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A707F اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A707F اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A7070 اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A7070 اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705YN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705YN اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705X اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705X اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705W اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705W اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705MN اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705MN اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705GM اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705GM اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705F اندروید 9

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ A705F اندروید 9  تست شده بر روی تمامی ورژن ها و باینری ها بدون نیاز به باکس، دانگل و یا هرگونه ابزار دیگر حذف گوگل اکانت اندروید 9 تمامی بیلدنامبرها (حتی …

بیشتر بخوانید »