تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || آیتم ها || دکمه ها

دکمه ها

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”پیشفرض” size=”lg” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”پیشفرض” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”پیشفرض” size=”sm” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”پیشفرض” size=”xs” align=”right” link=”url:%23||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”اصلی” color=”primary” size=”lg” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اصلی” color=”primary” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اصلی” color=”primary” size=”sm” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اصلی” color=”primary” size=”xs” align=”right” link=”url:%23||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”اطلاع” color=”info” size=”lg” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اطلاع” color=”info” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اطلاع” color=”info” size=”sm” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اطلاع” color=”info” size=”xs” align=”right” link=”url:%23||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”موفقیت” color=”success” size=”lg” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”موفقیت” color=”success” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”موفقیت” color=”success” size=”sm” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”موفقیت” color=”success” size=”xs” align=”right” link=”url:%23||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”اخطار” color=”danger” size=”lg” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اخطار” color=”danger” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اخطار” color=”danger” size=”sm” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”اخطار” color=”danger” size=”xs” align=”right” link=”url:%23||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”هشدار” color=”warning” size=”lg” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”هشدار” color=”warning” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”هشدار” color=”warning” size=”sm” align=”right” link=”url:%23||”][vc_btn title=”هشدار” color=”warning” size=”xs” align=”right” link=”url:%23||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”بازگشت” size=”lg” align=”right” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” add_icon=”true”][vc_btn title=”بازگشت” align=”right” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” add_icon=”true”][vc_btn title=”بازگشت” size=”sm” align=”right” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” add_icon=”true”][vc_btn title=”بازگشت” size=”xs” align=”right” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” add_icon=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”نوشته بعدی” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-left” add_icon=”true”][vc_btn title=”نوشته بعدی” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-left” add_icon=”true”][vc_btn title=”نوشته بعدی” size=”sm” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-left” add_icon=”true”][vc_btn title=”نوشته بعدی” size=”xs” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-left” add_icon=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”دکمه” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-shopping-cart” button_block=”true” add_icon=”true”][vc_btn title=”دکمه” color=”primary” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-shopping-cart” button_block=”true” add_icon=”true”][vc_btn title=”دکمه” color=”info” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-shopping-cart” button_block=”true” add_icon=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”دکمه” color=”success” size=”lg” align=”right” i_align=”right” i_type=”openiconic” i_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-key” button_block=”true” add_icon=”true”][vc_btn title=”دکمه” color=”warning” size=”lg” align=”right” i_align=”right” i_type=”typicons” i_icon_typicons=”typcn typcn-shopping-cart” button_block=”true” add_icon=”true”][vc_btn title=”دکمه” color=”danger” size=”lg” align=”right” i_align=”right” i_type=”typicons” i_icon_typicons=”typcn typcn-shopping-cart” button_block=”true” add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row]