تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || آیتم ها || آیکن ها

آیکن ها

[vc_row][vc_column][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]مجموعه آیکن های Open Iconic[/rocket_heading_bordered][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-chart-pie” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” icon_display=”inline-block” css=”.vc_custom_1469781495247{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-umbrella” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014114620{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-split” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014134464{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-heart-empty” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014156964{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-folder-empty” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014169915{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-user” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014183908{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-steering-wheel” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014198535{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-pin” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014214914{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-camera” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014227041{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-flash” background_style=”rounded” background_color=”secondary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449014238370{margin-right: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]مجموعه آیکن های Typicons[/rocket_heading_bordered][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-arrow-sync-outline” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” icon_display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015037007{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-beaker” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015069441{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-business-card” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015080839{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-bell” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015092110{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-briefcase” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015105657{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-chart-area-outline” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015131146{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-coffee” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015142824{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-device-desktop” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015160482{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-globe-outline” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015181198{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-thumbs-up” background_style=”rounded” background_color=”tertiary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015211170{margin-right: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]مجموعه آیکن های Entypo[/rocket_heading_bordered][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-users” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” icon_display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015660064{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-picture” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015680898{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-info” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015709335{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-home” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015723982{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-thumbs-up” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015734862{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-attach” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015746776{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-flag” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015756135{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-feather” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015766024{margin-right: 20px !
important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-bell” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015787119{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon type=”entypo” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-tools” background_style=”rounded” background_color=”quaternary” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449015804421{margin-right: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]آیکن های خیلی بزرگ[/rocket_heading_bordered][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-lightbulb-o” background_style=”rounded” size=”xl” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449016547968{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-beer” background_style=”rounded” size=”xl” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449016630508{margin-right: 20px !important;}”][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-calendar-o” background_style=”rounded” size=”xl” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449016860890{margin-right: 20px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]آیکن های بزرگ[/rocket_heading_bordered][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-gift” background_style=”rounded” size=”lg” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449016869282{margin-right: 15px !important;}”][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-graduation-cap” background_style=”rounded” size=”lg” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449016885045{margin-right: 15px !important;}”][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-history” background_style=”rounded” size=”lg” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449016893672{margin-right: 15px !important;}”][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-compass” background_style=”rounded” size=”lg” display=”inline-block” css=”.vc_custom_1449016901300{margin-right: 15px !important;}”][/vc_column][/vc_row]