تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || آیتم ها || میله های پیشرفت

میله های پیشرفت

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”64px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]راه راه[/rocket_heading_bordered][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22warning%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-lightbulb-o%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22primary%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-sliders%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22primary%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-html5%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B1%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22danger%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-pencil%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22success%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-database%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22color%22%3A%22info%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-wordpress%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%5D” options=”striped”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”64px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]راه راه با انیمیشن[/rocket_heading_bordered][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22warning%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-lightbulb-o%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22primary%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-sliders%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22primary%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-html5%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AC%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B1%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22danger%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-pencil%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22success%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-database%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22color%22%3A%22info%22%2C%22icon_type%22%3A%22fontawesome%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-wordpress%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%5D” options=”striped,animated”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”64px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]عمودی[/rocket_heading_bordered][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][rocket_progress_bar_vertical title=”طراحی وب” number=”90″ color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-lightbulb-o”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][rocket_progress_bar_vertical title=”توسعه وب” number=”80″ icon_fontawesome=”fa fa-sliders”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][rocket_progress_bar_vertical title=”طراحی بنرهای تبلیغاتی” number=”60″ icon_fontawesome=”fa fa-html5″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][rocket_progress_bar_vertical title=”جی کوئری” number=”90″ color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-pencil”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][rocket_progress_bar_vertical title=”پایگاه داده” number=”80″ color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-database”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][rocket_progress_bar_vertical title=”وردپرس” color=”info” icon_fontawesome=”fa fa-wordpress”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”64px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][rocket_heading_bordered border_style=”dashed”]عمودی متراکم[/rocket_heading_bordered][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”progress-condensed”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][rocket_progress_bar_vertical title=”طراحی وب” number=”90″ color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-lightbulb-o”][rocket_progress_bar_vertical title=”توسعه وب” number=”80″ icon_fontawesome=”fa fa-sliders”][rocket_progress_bar_vertical title=”طراحی بنرهای تبلیغاتی” number=”60″ icon_fontawesome=”fa fa-html5″][rocket_progress_bar_vertical title=”جی کوئری” number=”90″ color=”danger” icon_fontawesome=”fa fa-pencil”][rocket_progress_bar_vertical title=”پایگاه داده” number=”80″ color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-database”][rocket_progress_bar_vertical title=”وردپرس” color=”info” icon_fontawesome=”fa fa-wordpress”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]